Article in Enahåbotidningen (27/3 2010)

Brutalromantisk musik av enköpingsbröder

Örsundsbrobröderna Daniel och Mikael Tjernberg har fått mycket uppmärksamhet för sin musik under senare år. Dels när de spelar uppfinningsrik metal i Dark Legacy, och dels för sitt konstmusikprojekt i Lost Kingdom som nu i april kommer ut med en ny CD.

Förra året var framgångsrikt för bröderna Tjernbergs projekt Lost Kingdom. Debutsläppet As The New Dawn Awakes som släpptes av stockholmsbolaget Waerloga Records 2008 började generera en del uppmärksamhet i både Japan och Tyskland. Dessutom fick kompositörsbröderna ett kulturstipendium av Enköpings kommun. Nu har de knåpat ihop en uppföljare som släpps i april.
– Det tar sin tid att skriva den här typen av musik och vi har jobbat med det här verket i två år nu. Först ska man sålla bland bra och dåligt material och sen ska man bygga upp arrangemang, säger Daniel Tjernberg.

Kungarike i kris
Skivan har ett upplägg som en klassisk svit, där bröderna försäker förmedla en historia genom det helt instrumentala verket. Historien utspelas på medeltiden och handlar om ett kungarike i kris, där folket blir illa behandlade.
– Skivan heter Meant For Great Things. Vi började jobba på själva storyn först och tonsatte allt efteråt. Musiken är alltså uppbyggd kring historien och följer med i känslobitarna och dramatiken, säger Daniel.

Bred palett
Musiken spänner över mindre kammarmusikarrangemang till större, fullt orkestrerade, bitar. Det är lekfullt och händelserikt. Daniel Tjernberg är försiktig med att kategorisera musiken som har drag av medeltidsmusik, Beethoven och Stravinskij.
– Det är en ganska bred palett på skivan. Med allt från lugn kyrkomusik till partier med percussiva inslag. Det är både romantiskt som Beethoven och brutalt som Stravinskij, säger Daniel.

Gått bakvägen
Låtskrivandet har helt utförts i en dator via musikprogram som tillåter bröderna att måla med större penslar än som annars vore möjligt.
– Det skulle kosta stora summor att spela in detta med en riktig orkester, så vi har valt att gå bakvägen istället. Något som ställer till problem när vi ska spela inför publik. Vi har gjort några avskalade kyrkospelningar med väldigt avskalade arrangemang bestående av flöjt och piano. Förhoppningsvis kommer vi någon gång få höra musiken som den är skriven, säger Daniel Tjernberg.

Johan Hedman


Sloppily translated

Brutal Romantic music of Enköping brothers

Örsundsbro brothers Daniel and Mikael Tjernberg has received much attention for their music in recent years. First, when they play in the inventive metal Dark Legacy, and partly for their project Lost Kingdom, which in April is coming out with a new CD.

Last year was successful for the brothers Tjernberg project Lost Kingdom. The debut release As The New Dawn Awakening, released by the Stockholm company Waerloga Records in 2008 began to generate some attention in both Japan and Germany. In addition, a composer brothers of Cultural Enköping Municipality. Now they compose a sequel released in April.
– It takes time to write this kind of music and we have worked with this work for two years now. First, we sift through good and bad materials, and what goes up must build arrangement, says Daniel Tjernberg.

Kingdom of God in Crisis
The disc has a layout like a classical suite, where the brothers are trying to convey a story through it entirely instrumental work. The story is unfolding in the Middle Ages and is about a kingdom in crisis, where people are badly treated.
– The disc is called Meant For Great Things. We started working on the story, first of all, set music afterward. The music is then built around the story and follows the emotional and dramatic pieces, “says Daniel.

Wide range
The music spans the lower chamber music events to larger, fully orchestrated, bits. It is playful and eventful. Daniel Tjernberg is careful to categorize music that has characteristics of medieval music, Beethoven and Stravinsky.
– It’s a pretty broad palette of the disc. With everything from church music to calm lots of percussive elements. It is both romantic as brutal as Beethoven and Stravinsky, “says Daniel.

Gone through the back door
Songwriting is completely out of the computer through the music programs that allow the brothers to paint with larger brushes than would otherwise be possible.
– It would cost large sums to record this with a real orchestra, so we have chosen to go through the back door instead. Something that causes problems when we’ll be playing to an audience. We have done some gigs with unadorned church very stripped arrangement consisting of flute and piano. Hopefully we’ll ever get to hear music as it is written, says Daniel Tjernberg.

Johan Hedman

Share via
Copy link
Powered by Social Snap